Min Vision & Filosofi

Mottagningen ligger vid Västra Torget! Miljön inger ett lugn, är stressreducerande och hälsofrämjande. Lokalen är mysig med hemkänsla.

Min vision

Jag har som vision att stärka ditt mod, inge hopp och på sikt väcka en ökad upplevelse av sinnesro utifrån dina förutsättningar. Jag specialiserar mig på att förebygga psykisk hälsa inom primärvården. De metoder som jag använder mig av kännetecknas av tydlig förankring i vetenskap och forskning. Du möts av ett personligt, lugnt och vänligt bemötande. Du får stöd i att gå från tanke till handling och uppleva en kännbar förändring och resultat.

”Att vara vänlig även när man inte känner sig vänlig är vänlighet; att handla modigt när man inte känner sig modig är mod; att handla beslutsamt när man känner sig förvirrad är klarhet.”

”Vi är inte ansvariga för precis allt vi råkar ut för, däremot bär vi det fulla ansvaret för hur vi hantera det och vilken mening vi ger det.”(Guy Corneau)

”Lyssna på ditt sinne men lita på ditt inre.”

”Så snart du kan lita på dig själv vet du hur du ska leva.”

Min filosofi

Jag arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt då vi människor är väldigt olika. Detta innebär att jag kombinerar teorier och erfarenheter från olika terapeutiska inriktningar för att möta dina och Era behov. Jag har en helhetssyn på människan där mentala, känslomässiga, sociala, fysiska och existentiella behov alltid finns med i samtalen.

Jag har en positiv syn på livet och en tro på att trots alla hinder och svårigheter som vi erfara berikas livet med möjligheter. Det finns inom varenda en av oss en inre drivkraft och en styrka att göra de förändringar som vi önskar utifrån de förutsättningar och de förmågor som vi har. Det är den förmågan som jag tillsammans med dig/er vill driva fram och förstärka under våra möten.

Det som kännetecknar mitt sätt att arbeta är att jag tycker om mitt arbete. Jag är strukturerad, empatisk, närvarande och engagerad. Teori och praktik är viktigt men kärnan i psykoterapin är baserad på trygga möten. Jag har erfarenhet av att arbeta med människor med olika typer av svårigheter och kulturell bakgrund. Det är för mig en självklarhet att bemöta alla med respekt, en öppenhet oavsett etnisk tillhörighet, könsidentitet eller trosinriktning.