COPE – programmet är ett manualbaserat och utvecklingsstödjande program lämpligt att använda i förebyggande arbete. Det kan med fördel erbjudas till alla föräldrar. Programmet riktar sig till föräldrar med barn i åldrar 3 – 12 och tonåringar och uppåt. COPE – programmet har utarbetats i Kanada och är väl vetenskapligt utvärderat även i Sverige. Syftet är att ge föräldrar verktyg för att förstå och hantera sitt barns beteende. Genom att förbättra deras förmåga att hantera typiska vardagsproblem och konfliktsituationer vill man förbättra samspelet och minska konflikterna samt risken att barnen utvecklar allvarligare beteendeproblem på längre sikt. Programmet syftar också till att utveckla stödjande nätverk bland föräldrar och att informera om samhällets stödinsatser.

I COPE – programmet arbetar man utifrån en gruppmodell. Det är en bra grund för erfarenhetsutbyte föräldrar emellan. Grupperna kan bestå av föräldrar med såväl lättare som svårare problemtyngd. Man träffas 1ggr/veckan under 10 veckors tid. Varje träff är två timmar lång. Träffarna är strukturerade och avhandlar en strategi. Strategierna bygger på inlärningsteoretiska principer (KBT).

Föräldrarna får titta på videoinspelningar som visar vanliga problemsituationer med barn. Man diskuterar föräldrabrister i inspelningen och vilka kons ekvenser de får, samt formulerar alternativa strategier som övas i rollspel och som hemuppgifter. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar sitt barn, hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner och hur man sätter gränser effektivt. Man behandlar också problemlösningsstrategier och belöningssystem, liksom hur man kan få ett bra samarbete med skolan. COPE är till stor del deltagarstyrt och problemlösande diskussioner förs både i smågrupper och i stor grupp.

De utvärderingar som har gjorts av programmet visar på goda resultat. Föräldrarutbildningen har visat sig kunna förbättra föräldrarnas förmåga att hantera barnens uppförandeproblem samt ge dem ett bättre självförtroende. De föräldrar som deltagit i kurserna uppger att de känner sig säkrare i sin föräldraroll, att stressen har minskat och familjerelationen förbättrats. Uppföljningsstudier som gjorts upp till 10 månader efter det att utbildningen avslutats tyder på att effekterna av föräldrarutbildningarna kvarstår.
Ta gärna kontakt vid frågor.

COPE – programmet erbjuds också individuellt!!

COPE metoden psykoterapi