Motiverande samtal är en metod som hjälper människor att motivera sig till förändringar. De stärker den egna motivation till en förändringsprocess. Metoden är utforskande och bygger på samarbetet mellan klienten och terapeuten. Terapeuten leder samtalet med klienten men ska inte försöka att övertala klienten att göra den önskade förändringen. I motiverande samtal ställs istället frågor som klienten själv får reflektera över och argumentera runt, så att denne själv inser vikten av att bryta gamla vanor och påbörjar nya.

Terapeuten har ett stort ansvar i att få fram individens egna tankar och idéer kring en viss given situation. Klienten blir medveten om för- och nackdelar med olika beteenden och val, och på så sätt förstärks motiveringen till förändring. Att ta sig ur negativa beteenden är viktigt, och att inse vikten av detta kan vara motiverande i sig. När man har kommit så långt så brukar man även börja se fler och fler fördelar med sin förestående förändring, och motivationen ökar ytterligare. Det centrala i metoden är att bevara individens autonomi (självbestämmande), respekt och acceptans.

Processen handlar om fyra steg: engagera, fokusera, framkalla och planera. Det handlar om att bygga en relation, lyssna in och ta in så mycket information som möjligt om individens eller gruppens känslor och behov, börja utforska dem för att till slut tillsammans hitta fram till en lösning som är grundad i individens egna önskemål och driv. Arbetet kan ta olika lång tid beroende på situation. Använder mig av MI när till exempelvis klienten är ambivalent inför en förändring men också till utbildning av pedagoger och behandlingspersonal vid behandlingshem.